telefon
banner
ZÁKAZNÍK

• Nová registrace
• Zapomenuté heslo
• Zákaznická podpora

• Proč se registrovat?
OBSAH KOŠÍKU
Košík je prázdný
Utraťte ještě 599 Kč a získejte dárek!
POSLEDNÍ NÁKUPY

Motorový olej Ford Formula F 5w-30 5L doprava zdarma

Zakoupeno 22:19

Iva U.
Komňa

Motorový olej Champion OEM Specific 5W-30 5L doprava zdarma

Zakoupeno 21:41

Vladěna U.
Hněvnice

Motorový olej Castrol EDGE 5w-40 Turbo Diesel 1L doprava zdarma

Zakoupeno 21:03

Nikola J.
Zdelov

Motorový olej Champion New Energy 5w-40 5L doprava zdarma

Zakoupeno 18:09

Berta R.
Bednáreček

Motorový olej Castrol EDGE 5w-40 Turbo Diesel 1L doprava zdarma

Zakoupeno 14:42

Leoš K.
Střezimíř

Motorový olej Texaco Havoline Synthetic 5w-40 5L doprava zdarma

Zakoupeno 13:44

Lenka G.
Drhovle

Stěrač Bosch ECO sada 480/480 mm

Zakoupeno 12:59

Zbyšek K.
Pelhřimov
PARTNEŘI
banner
banner
banner
banner
banner
OBLÍBENÉ POLOŽKY
Oblíbené
KRÁTKÉ ZPRÁVY
Nová aktualita

Nová aktualita

Nová aktualita

Domů » Obchodní podmínkyObchodní podmínky

NEJ-Olej.cz

 

  Obchodník - Petr Svoboda, Cejpova 620, Hradec Králové 9, Hradec Králové 500 09,

  IČO: 65721390 zap. v živnostenském rejstříku

  č. 19110  Hradci Králové,(dále jen „Prostředník obchodu“)

  zveřejňuje obchodní podmínky s odv. na zákon č. 634/1992 Sb.,

 o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1. Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zbož

        zveřejněné prostředníkem obchodu.

       Vztahy kupujícího a prodejce se řídí těmito obchodními podmínkami,

       které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

       Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

       prostředníka obchodu a jeho zákazníků (kupujících)

       a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.

 1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba,

        která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,

        jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

        Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nej-olej.cz, a to

        prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. KUPNÍ SMLOUVA

 2.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

      Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

      Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 2.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

       Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 2.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

      Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího

      znění obchodních podmínek.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

        a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

       Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

       Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu,

       kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

       Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu

        za individuálně sjednaných podmínek včetně změny cenových podmínek,

       o kterých bude kupující předem vyrozuměn.

 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

       s balením a dodáním zboží.

        Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém

       rozhraní obchodu platí    pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

       Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

       o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

       webového rozhraní obchodu) o způsobu úhrady kupní ceny zboží,

       údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

        informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje

       v rekapitulaci objednávky, které do objednávky kupující vložil,

       a to i s ohledem na možnost kupujícího

       zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

       Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

        Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

        Prodávající neprodleně  po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

        elektronickou poštou, a to na adresu elektronické

        pošty kupujícího uvedeny v uživatelském rozhraní

        či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 3.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky

         (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)

         požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávk

         (například písemně či telefonicky).

 3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,

        a to zejména s osobami,  které dříve podstatný způsobem porušily kupní smlouvu

        (včetně obchodních podmínek).

 3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při

        uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití

        komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

         kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)

         si hradí kupující sám.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

        kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    - v hotovosti v provozovně prostředníka obchodu na adrese: Bratří Štefanů 895/1(ulice Orebská),

       Hradec Králové-Slezské Předměstí 3, 500 03

     - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

     -   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1085530389 / 0800,

         vedený u společnosti České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“)

 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

       s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

        Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

         V případě bezhotovostní  platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 4.4 . V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

          společně s uvedením variabilního symbolu platby.

         V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit

          kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 4.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

         k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5),

        požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 4.7. Provozovatel i zprostředkovatel jsou plátci daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu)

        vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej společně se zbožím v zásilce,

        nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

 4.8. Objednávky na Slovensko jsou vyřizovány individuálně na základě vzájemné dohody

        o dopravních a platebních podmínkách.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.,

        občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

        spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

    a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným

        souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před

         uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě

        nemá právo na odstoupení od smlouvy,

    b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách

        finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele

       a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

    c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány,

       až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na

       výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

    d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

    e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,

       které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

    f ) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost;

       to však neplatí v případě následného

        provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

    g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal

        a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

    h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

        pokud porušil jejich původní obal,

    i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

    j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel

       tato plnění poskytuje v určeném termínu,

    k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

    l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán

      s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení

      od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě

       nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,

      má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) občanského zákoníku, právo od kupní

       smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti

      (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno

      písemně do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může

      kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Petr Svoboda,

       Cejpova 620, Hradec Králové 9, 50009 či na adresu elektronické pošty

       prodávajícího info@nejkaroserie.cz, lze použít formulář

       pro odstoupení od kupní smlouvy, příloha obchodních podmínek,

 5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek

        se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději

         do 14 pracovních dnů od písemného odeslání

        odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží zaslané kupujícím zpět na

        dobírku nebude prodávajícím převzato.

        Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení od kupní smlouvy nese kupující.

 5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající

        kupní cenu kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

        Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží,

         který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží

         ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu.

         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit

         přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže,

         že zboží prodávajícímu odeslal.

 5.5. Zboží vraťte prodávajícímu, je-li to možné nepoškozené a neopotřebené (nemontované),

        v původním obalu.Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží,

        zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží

        není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující odpovídá

       za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání

       s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu

        a vlastnosti, tzn., bylo-li zboží použito, namontováno.

 5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno,

       opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok

        na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn

        jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

        a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

         spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti  a kupující

         je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,

        že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné

       dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Podrobné informace k dopravě

       zboží kupujícímu včetně cen přepravného jsou uvedeny v záložce „Doprava a platba“.

 6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

        nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit

        náklady spojen s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené

         s jiným způsobem doručení.

 6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a

        v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

        V případě shledán  porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí

         do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

        Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 6.4.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní

         dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prod. za vady (dále „ reklamace“),

        včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,

        zejména, že je bez vad.

 7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou

        (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“),

      má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc

       uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího

       buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný,

       může kupující požadovat přiměřenou slevu

       z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před

        převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou

       věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající

       za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po

       převzetí věci v záruční době (záruka) 24 měsíců.

 7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady,

       včetně záruční odpovědnosti prodávajícího,

        uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

        Bří Štefánů 895/1,Hradec Králové ,500 03.

        Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,

        kdy se prodávající od kupujícího o reklamované věci dozvěděl.

        Termín pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

 7.7. V případě naúčtované vratné zálohy na starý díl je kupující povinen vyměnit náhradní díl

         neprodleně po jeho obdržení a starý díl  vrátit nejpozději ve lhůtě 14 dnů prodávajícímu.

       Po vrácení starého dílu a schválení jeho způsobilosti dodavatelem vystaví provozovatel

       opravný daňový doklad (dobropis)  a vratnou zálohu poukáže na účet kupujícího ve lhůtě 14 dnů.

       Pokud kupující nedodrží termín vrácení starého dílu, nevrátí prodávající uhrazenou zálohu.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení

         a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu

        (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

        Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost,

        která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně

        zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo

        další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

        programové vybavení nebo jiné postupy,

        které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

       Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu,

       který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé

       v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky, nebo v důsledku užití

       webové stránky v rozporu s jejich určením.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 9.1. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely

         internetového obchodu www.nej-olej.cz , který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

         o ochraně osobních údajů.

 9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,

        identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a

       dále společně vše jen jako „osobní údaje“.

 9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv

        a povinností z kupní smlouvy,  pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílán

        informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci,

       ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)

      uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat

      prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,

       jakožto zpracovatele.

       Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím

       bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

       zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným

       způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se

         jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 9.8. V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

        zpracování jeho osobních údajů,  které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

         života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné

          s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

          Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

         Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel

          odstraní neprodleně závadný stav.

          Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo

          na Úřad pro ochranu osobních údajů.

         Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem

         na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 9.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

         povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

         předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

         náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

        prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních

        sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 10.  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

      Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili,

      nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu:

      info@nej-olej.cz .Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo,

       na základě Zákona č. 378/2015,  kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb

      o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní

      řešení spotřebitelského sporu.Subjektem (ADR) mimosoudního

       řešení spotřebitelských sporůmezi obchodníkem a spotřebitelem,

       je Česká obchodní inspekce,

        nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu,

       viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh

        prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách

       České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného

       subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo,

       které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy

        mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU,která je dostupná online na:

      https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

        Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

        Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního

        řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo

        k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,

        mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu

        nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému

       subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské

       centrum Česká republika.

       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

         DORUČOVÁNÍ

 10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být

           druhé smluvní straně doručena písemně a to elektronickou poštou,

           osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele

           poštovních služeb (dle volby odesílatele).

          Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 10.2.  Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

             integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele

              poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele

             poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky,

             odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty

             deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí

            uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb,

            a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený

         kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí

        českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající

         z obecně závazných právních předpisů.

 11.2. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost

         prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

         Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

          namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

          neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení

         není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

         Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek

          je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 11.5. Kontaktní údaje zprostředkovatele: Bratří Štefanů 895/1, Hradec Králové 500 03, nebo na

         adresa elektronické pošty info@nejkaroserie.cz

11.6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb,který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz , Web: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   V  Hradci Králové dne 2.1. 2015

Objednávky od 25.8. - 30.8. budou expedovány po 31.8.2022.

       Tým NEJ-Olej.cz

    DĚKUJEME ZA PŘEČTENÍ A SEZNÁMENÍ S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

copyright © NEJ-Olej | mapa stránek | online: 26 | přístupů: 1279497 | sestaveno za: 0.076s | design&css: Studio Kružítko | hosting&programming: speedweb.cz
Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
NEJkaroserie - spolehlivá firma
GDPR certificated

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)